top of page

Klimat och miljö

mat, klimat och hälsa

Matens klimat- och miljöpåverkan

Vad vi väljer att äta, matens ursprung och hur maten är producerad påverkar både klimatet och vår miljö. Utsläppen från livsmedelssektorn står för cirka 20-30 procent av de globala utsläppen och i Sverige står maten för ungefär en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan. Livsmedelshanteringen bidrar även till hälften av den totala övergödningen och är dessutom en av de mest vattenkrävande sektorerna.

I dagsläget beräknas vi på individnivå i Sverige bidra med drygt 8 ton koldioxidekvivalenter per år, varav 1,3 ton kommer från maten. För att hålla oss inom planetens gränser måste vi till år 2050 ha minskat våra utsläpp till totalt 1 ton koldioxidekvivalenter/person och år, det vill säga mindre än de utsläpp som enbart maten bidrar med i dagsläget.
 

För att lyckas krävs insatser på bred front med tekniska lösningar, övergång till fossilfritt, nya innovativa lösningar, politiker som ger förutsättningar för arbetet, ledare, företag och offentlig verksamhet som visar vägen. På individnivå är maten, hur vi reser både i vardagen och på semestern, vårt boende och hur vi väljer att investera våra pengar fyra områden vi kan se över för att minska vårt individuella klimatavtryck.

Åtgärder för hälsan och miljön

Maten vi äter idag är inte hållbar varken för vår hälsa eller för vår planet. Genom ett förändrat matbeteende med mer växtbaserat och med mindre svinn kan vi bl.a. minska vårt utsläpp av växthusgaser och påverka miljön.

Det är även viktigt att komma ihåg att klimatavtrycket från maten bara är en del av den påverkan vår mat har på vår miljö. Faktorer som den biologisk mångfalden, användning av bekämpningsmedel, övergödning, överfiske, antibiotikaanvändning etc. är inte med i beräkningarna då klimatavtrycket enbart tar matens utsläpp av växthusgaser genom sin livscykel i beräkningen. Men att se över klimatavtrycket från vad vi äter och att ta hjälp av klimatberäkningar kan ändå vara en bra hjälp på vägen för att göra klimatmedvetna matval!

1.

Se över dina vardagsrätter – vilka rätter äter du ofta som har hög klimatpåverkan? Hur kan de förändras för att bli mer klimatsmarta?

2.

Ä mer vego -  Låt grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt, bär samt olika fullkornsprodukter utgöra grunden i kosten. Välj med fördel frukt och grönt i säsong.

3.

Minska utrymmesmaten - Godis, chips, läsk etc. har relativt högt klimatavtryck samtidigt som det bidrar med lite eller ingen näring.

4.

Maxa med baljväxter! Baljväxter har bara en bråkdel klimatpåverkan jämfört med animaliska proteinkällor. Byt ut delar av köttet mot baljväxter.

5.

Sluta släng mat – En tredjedel av all mat som produceras slängs. Genom planering, rätt förvaring och ökad kunskap kan du minska ditt matsvinn.

bottom of page