Livsstilsanalyser för företag

Individernas välbefinnande påverkar hela organisationen.  Livsstilsanalysen för kartläggning av arbetsförmåga ger varje anställd redskap för att skapa personligt välbefinnande och erbjuder råd för att orka i arbetet och återhämta sig bättre.

Livsstilsanalysen mäter och omvandlar hjärtslagsdata till personlig information om stress, återhämtning, fysisk aktivtet och sömn. Med livsstilsanalyser som en del i företagets hälsofrämjande arbete identifieras livsstilsval och mönster som stöder eller belastar det egna välbefinnandet och orsakerna till överbelastning eller svag återhämtning belyses. Detta förenklar för att insatser görs där det behövs för att leda dina anställda till en hållbar hållbar hälsa, förbättrad arbetsförmåga och ökat välmående.

Identifiera och kontrollera stress

Identifiera livsstilsval och mönster som som belastar välbefinnandet och synliggör orsaker till överbelastning eller svag återhämtning innan det utvecklas till ett allvarligt problem. 

Förbättra återhämtningen

Få en bild över hur dina resurser förbrukas och fylls på under dagen och få en ökad förståelse för vikten av återhämtning. Synliggör vilka aktiviteter som bidrar med återhämtning i vardagen och på arbetet. 

Motionera rätt

Se effekterna av din träning och vardagsmotion och identifiera vilken motionsnivå som krävs för att ge goda effekter på din hälsa. 

Mätning av konditionsnivån

Analysen visar konditionsnivån och ger en uppskattning om huruvida nivån är tillräcklig för att främja och skapa god hälsa. En god konditionsnivå bidrar med förbättrad ork både i arbetet och fritiden. 

Sömnanalys 

Analysen mäter sömnen, dess tillräckligt samt vilken återhämtande effekt den har. Du ser hur dagens aktiviteter påverkar sömnen och får tips på hur sömnen kan förbättras. 

Företagsrapporter 

Anonyma grupprapport visar hur personalen mår och vart det krävs förbättring och ni får hjälp att rikta hälsoinvesteringarna där behovet är som störst.

Företagspaket innehåller ofta:
 

  • Introduktionsmöte för personalen

  • Mätning av hjärtfrekvensvariabiliteten under 72 timmar

  • Individuella livsstilsanalyser/rapporter samt personlig feedback

  • Individuell hälsocoaching för att motivera och engagera varje anställd samt hjälpa dem genomföra de rätta livsstilsvalen.

  • Anonyma grupprapporter för företag som påvisar resultatet på grupp- eller företagsnivå.

 

Utifrån livsstilsanalysens mätningar kartläggs personalens hälsoläge och i samband med analysen ges individuell coachning för att hitta lösningar till ett bättre välmående däräven små förändringar kan göra stor skillnad! 
 

Utifrån analyserna sammanställs en rapport till stöd för ledning och beslutsfattande med rekommenderade fortsatta åtgärder för ditt företag. Ni ser vilka som befinner sig på gränsen för vad de orkar med och du ser vart investeringar i hälsa behövs. Genom uppföljningar mäts resultatet och förändringarna gällande stress, återhämtning och fysisk aktivitetsnivå.